: 520037 : บ้านเพียซำพุวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2510

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.204/26
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2531

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2543