: 520038 : บ้านสูบ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2535