: 520040 : บ้านวังแคน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2537