: 520041 : บ้านหนองดอกบัว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2524

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2545