: 520044 : มโนบุเรศรบำรุงการ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2518

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2532