: 520050 : บ้านโพนป่าแดง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2558

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 2
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2523

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2556

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2547