: 520051 : บ้านกกทอง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2512

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2522

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537