: 520053 : บ้านห้วยกระทิง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2549

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2531

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2549

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536