: 520055 : บ้านภูสวรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2537

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2551

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2553

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2545