: 520059 : บ้านวังยาว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2529