: 520061 : บ้านห้วยหวาย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2550

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556