: 520195 : บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2506

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สามัญ
สร้าง พ.ศ. 2510

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 8
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2549

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2543

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2555