: 520198 : บ้านบุฮม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 12
สปช.204/26
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 11
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2543

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2551