: 520199 : บ้านคกเลา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2506

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2508

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2548

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2518

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2549

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553