: 520205 : บ้านโพน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2532

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2542