: 520212 : บ้านตาดซ้อ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2539