: 520213 : บ้านท่าบม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2510

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2560

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2553

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2520

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542