: 520214 : บ้านนาเบน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ข
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 2
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542