: 520218 : บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2552

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ตุ่ม-โอ่ง
สร้าง พ.ศ. 2518

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2549