: 520219 : บ้านห้วยพอด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2507

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2535