: 520222 : บ้านผากลางดง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530