: 520223 : เพียงหลวง 18

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
017 ก
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2561

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2513

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2545

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2545