: 520225 : บ้านกลาง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559