: 520226 : บ้านท่าดีหมี

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2508

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2534