: 520230 : บ้านหินตั้ง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 1
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554