: 520231 : บ้านแสนสำราญ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2544

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2532

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2512