:

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2557

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2553

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538