: 520235 : บ้านท่าลี่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
017
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2509

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
สร้าง พ.ศ. 2561

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2545

ส้วม
ลำดับที่ 4
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2553

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2560

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2529

หอสมุด
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2560