: 520237 : บ้านร่องไผ่

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2532