: 520241 : บ้านห้วยด้าย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2515

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2528

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2544

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2524

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554