: 520242 : บ้านยาง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงฝึกงานแบบ ศก.23
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2537

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
กรมอาชีวะ
สร้าง พ.ศ. 2557