: 520246 : บ้านน้ำกระโทม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522