: 520247 : บ้านน้ำมี

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2549

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2543