: 520249 : ชุมชนบ้านอาฮี

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
017
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2512

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2533