: 520257 : บ้านขอนแก่น

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2532