: 520259 : บ้านหนองผือ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
017
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2524