: 520260 : บ้านหาดพระ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ก
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2550

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2534