: 520261 : บ้านน้ำแคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.204/26
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2545

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2553

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2560