: 520262 : บ้านปากยาง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2514

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2514

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2539

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2511

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
สร้าง พ.ศ. 2561