: 520306 : บ้านนาค้อ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2560