: 520307 : บ้านหาดเบี้ย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2547

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2549

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2546