: 520308 : บ้านคกไผ่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2506

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2546