: 520309 : จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2515

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2523

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2514

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2530