: 520316 : บ้านปางคอม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2509

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2509

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 2
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535