: 520319 : บ้านห้วยนา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 2
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2535