: 520325 : บ้านเลิง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2561

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2528