: 520327 : ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
017
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
017
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
017
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2560

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2543

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2543