: 520329 : บ้านปากเนียม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2506

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2529

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2548

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532