: 520379 : ชุมชนบ้านนาด้วง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
017
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.206/26
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2541

ส้วม
ลำดับที่ 6
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 7
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2545

ส้วม
ลำดับที่ 8
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2518

ส้วม
ลำดับที่ 9
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2514

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2517

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.99
สร้าง พ.ศ. 2544

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2539