: 520383 : บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
017
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2545

ส้วม
ลำดับที่ 1
401
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536